Tell customers more about you.

Add a few words and a stunning pic to grab their attention and get them to click.

פרויקטים מיוחדים

מטלות ביצוע חטיבה עליונה:

מטלת ביצוע :

נושא הבעיה האזרחית: אלכוהול ונהיגה בקרב נהגים צעירים

מטלת ביצוע :
נושא: גל ההצתות

‏‏לכידה.PNG
יום זכויות האדם - .PNG

.

רכזת אזרחות חטיבת ביניים וחטיבה עליונה:
 

אורלי דניאל

מצגת  למידה בין-תחומית

אומנות ואזרחות

עם-מדינה-קהילה

על מקצוע אזרחות

על מקצוע אזרחות

בית הספר עמי אסף  בחר בתוכנית  שש שנתית  להוראת המקצוע מתוך הבנת החשיבות העמוקה שיש ללימוד מקצוע האזרחות ולשמירת הרצף הלימודי במקצוע בין כיתה ט' ל – י"א/י"ב.

דידקטית, נראה כי התוכנית מסייעת בלימוד ותרגול מעמיק יותר ומהנה יותר היוצר בקרב התלמידים תחושת מסוגלות וחווית הצלחה בכל הקשור להישגים במקצוע (ששנים נחשב כמקצוע בו ההישגים בבחינת הבגרות ברמה ארצית נמוכים מהממוצע בשאר המקצועות).  רצף הלימוד, החזרה על המושגים המרכזיים בתחום, תרגול מיומנויות כתיבת תשובה ובעיקר מתן כלים ובניית יסודות לקראת ההעמקה בחומר בכיתות הגבוהות – כל אלו מהווים מתכון להצלחה ולהעלאת ההישגים במקצוע.

 

כחלק מתפיסת העולם החינוכית – ערכית – חברתית, בית הספר מבקש לראות בבוגריו אזרחים מעורבים יותר בחברה הישראלית על גווניה השונים, כאלו המודעים למורכבויות החברה וכאלו שינסו בכל עת לסייע  לזולת ולקבל את השונה מהם.

 

לימוד הנושאים הללו, על מורכבויותיהם מסייעת לתלמידים להתמודד עם נושאים רגישים ושנויים במחלוקת, על רקע גיל ההתבגרות המקצין את תגובותיהם ממילא. היא מעניקה להם ידע, עובדות, ובמה להשמיע דעותיהם ולהתמודד עם דעות שונות משלהם בצורה מושכלת ומובנית. 

כיוון שהתוכנית משתלבת היטב במערך הבית ספרי הכולל: בחתירה להישגים ומצוינות מחד ולחינוך ערכי מאידך, אנו מאמינים שהתוכנית נושאת  פרי ותורמת את חלקה להצלחת התלמידים במקצוע להובלת  בוגריה לאזרחים פעילים ולמובילי דעת קהל.

 
 
סרטון שכבתי ט', כיתה ט'1 מתוך "השעור הגדול בעולם" בהשתתפות מדינות שונות לציון יום זכויות האדם והאזרח, מחזור 2017, סובלנות לאחר בהובלת רכזת אזרחות אורלי דניאל
 

תוכנית הלימודים באזרחות

בחטיבת הנעורים תשפ"א