1/5
  • Facebook Social Icon
  • logoMashovTeachers
amiassaf_logo

הודעות לתלמידים ולהורים


 

 מידע לנרשמים לעמי אסף לקראת שנה"ל תש"פ

ימי רישום ועוד, פרטים בהמשך...הנחיות להדפסה במרכז המשאבים הטענת כרטיסי צילום והדפסה - בקרוב...טפסים ואישורים אישורי טיולים הצהרות בריאות ועוד. הסעות רשימת תחנות ההסעה וזמני הסעותלוח פעילויות וארועים שנתי

אירועים, פעילויות, וחופשות בית הספר. לוח צלצולים מערכת השיעורים וההפסקות תקנון עמי אסף אמנת וכללי התנהגות בית ספריים
 

 ידיעון מגמות תשע"ט מידע על כל מגמות הלימוד בבית הספר לקראת שנה"ל תש"פ

1/6
רכזים ובעלי תפקידים

​בית הספר השש שנתי ע"ש עמי אסף, בית ברל  4490500 טלפון 09-7451333 פקס ​09-7451337 ​דוא"ל  amiasafs@gmail.com