פרק ב' - עקרונות וזכויות במשטר הדמוקרטי ורשויות השלטון בישראל

עקרונות ביחסי עם ומדינה

עקרונות הדמוקרטיה

1. אזרח ואזרחות
2. הבחנה בין השתייכות לאומית להשתייכו אזרחית.
3. המעמד המשפטי של האוכלוסייה: אזרחים,תושבים ואחרים (זכויות וחובות).
4. קשרים ביחסי עם, אזרח ומדינה.
5. סוגי מדינות מבחינת ההרכב הלאומי.


1.  היסודות לקיומה של מדינה (שטח, אוכלוסייה, שלטון, ריבונות, הכרה בינלאומית).


2.דרכים לפיהן מוקמות מדינות: הגדרה עצמית, הכרזה על עצמאות, הענקת עצמאות, הכרה בינלאומית. 


3.הזכות להגדרה עצמית- כולל המושגים לאום, לאומיות וקבוצה אתנית.

אמנה חברתית 

 

מדינה ותפקידיה מצגת

 

משחק סקוויז- משחק המיועד לשיעור בזום או בכיתה המכסה את החומר בנושאים מהי מדינה ומה הם תפקידיה ולאומיות.
הרעיון הוא חלוקה לקבוצות-הקבוצה שצוברת  הכי הרבה ניקוד היא הקבוצה המנצחת.

סיכום ותרגול

מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי

  1. הכרזת העצמאות. 

  2. ארץ ישראל ומדינת ישראל (בעיית הגבולות).

  3. ישראל כמדינה יהודית: חוקים, מוסדות וסמלים. ( 3 חוקים, 2 מוסדות, 2 סמלים לבחירת המורה).

  4. הקשר עם יהדות התפוצות – חוק השבות.

  5. מיעוטים לאומיים ודתיים (הרכב האוכלוסייה בישראל, כולל זכויות המיעוט)

חוק השבות – במצגת

 חוק הלאום – במצגת

הדמוקרטיה בהשוואה למשטרים לא דמוקרטיים

1. כיצד מגיעים השליטים לשלטון?

2. מהו מקור החוק?

3. מהו מעמד השליטים ומהי מידת ריכוז הכוח אצל השליטים?

4. מגבלות הדמוקרטיה במאבקיה עם משטרים אחרים.

ערכים ועקרונות המשטר הדמוקרטי

ערכי היסוד של הדמוקרטיה –חירות ושוויון - מבוססים על תפיסה המכירה בכבודו ובערכו של האדם כאדם.

המושגים המרכזיים:

מדינה, שטח, גבולות, אוכלוסייה, ריבונות, הכרה בינלאומית, תושבים, אזרחים, מיעוטים, עם-לאום, סמלים לאומיים, חוקי האזרחות, חוק השבות, זיקה לאומית, מולדת, גולה, תפוצה, מדינת לאום.

תכנית הלימודים באזרחות בכיתה ט' היא תכנית משותפת למערכת החינוך על מגזריה:

החינוך הממלכתי (יהודי ערבי דרוזי צ'רקסי) והממלכתי-דתי.

התכנית מבוססת הן על הדגשת המשותף לכלל החברה הישראלית והן על ההכרה בייחודן של הקבוצות החברתיות השונות.

בהתאם למדיניות משרד החינוך, לפיה יש ליצור רצף בין התכניות לאורך כל שנות הלימוד, עלה הצורך להציע ולפתח תכנית לימודים בחטיבת הביניים שתהווה חלק ראשון מלימודי האזרחות ותניח את אבן היסוד של האזרחות- זיקות ויחסי גומלין בין האזרח והמדינה- אשר ממנה ישתרגו נושאי הלימוד השונים בהמשך הדרך.
 

בתכנית הלימודים המותאמת המוצעת כאן שני מרכיבים:

נושאי ליבה ויחידות העמקה.

בחירת יחידות ההעמקה נעשית על פי שיקולי הדעת של המורים ובהתאם למאפייני בית הספר.

ההמלצה המרכזית היא ליצור בכיתה ט' למידה מבוססת התנסות, רלוונטית לחיי התלמידים, אקטואלית, מחזקת מעורבות ומקנה כלים להתבוננות ופעולה במדינה ובחברה.