המושגים המרכזיים:

מדינה, שטח, גבולות, אוכלוסייה, ריבונות, הכרה בינלאומית, תושבים, אזרחים, מיעוטים, עם-לאום, סמלים לאומיים, חוקי האזרחות, חוק השבות, זיקה לאומית, מולדת, גולה, תפוצה, מדינת לאום.

פרק א' - עם אזרח ומדינה- זיקות ויחסי גומלין

זיקות שונות ביחסי עם ומדינה

מהי מדינה ומה הם תפקידיה?

1. אזרח ואזרחות
2. הבחנה בין השתייכות לאומית להשתייכו אזרחית.
3. המעמד המשפטי של האוכלוסייה: אזרחים,תושבים ואחרים (זכויות וחובות).
4. קשרים ביחסי עם, אזרח ומדינה.
5. סוגי מדינות מבחינת ההרכב הלאומי.


1.  היסודות לקיומה של מדינה (שטח, אוכלוסייה, שלטון, ריבונות, הכרה בינלאומית).


2.דרכים לפיהן מוקמות מדינות: הגדרה עצמית, הכרזה על עצמאות, הענקת עצמאות, הכרה בינלאומית. 


3.הזכות להגדרה עצמית- כולל המושגים לאום, לאומיות וקבוצה אתנית.

אמנה חברתית 

 

מדינה ותפקידיה מצגת

 

משחק סקוויז- משחק המיועד לשיעור בזום או בכיתה המכסה את החומר בנושאים מהי מדינה ומה הם תפקידיה ולאומיות.
הרעיון הוא חלוקה לקבוצות-הקבוצה שצוברת  הכי הרבה ניקוד היא הקבוצה המנצחת.

סיכום ותרגול

מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי

 1. הכרזת העצמאות. 

 2. ארץ ישראל ומדינת ישראל (בעיית הגבולות).

 3. ישראל כמדינה יהודית: חוקים, מוסדות וסמלים. ( 3 חוקים, 2 מוסדות, 2 סמלים לבחירת המורה).

 4. הקשר עם יהדות התפוצות – חוק השבות.

 5. מיעוטים לאומיים ודתיים (הרכב האוכלוסייה בישראל, כולל זכויות המיעוט)

חוק השבות – במצגת

 חוק הלאום – במצגת

הדמוקרטיה בהשוואה למשטרים לא דמוקרטיים

1. כיצד מגיעים השליטים לשלטון?

2. מהו מקור החוק?

3. מהו מעמד השליטים ומהי מידת ריכוז הכוח אצל השליטים?

4. מגבלות הדמוקרטיה במאבקיה עם משטרים אחרים.

ערכים ועקרונות המשטר הדמוקרטי

ערכי היסוד של הדמוקרטיה –חירות ושוויון - מבוססים על תפיסה המכירה בכבודו ובערכו של האדם כאדם.

המושגים המרכזיים: דמוקרטיה, שלטון יציג, שלטון החוק, שוויון זכויות (פוליטיות, חברתיות), שוויון בפני החוק, חירויות בסיסיות (טבעיות), חובות האזרח, ציות לחוק תשלום מיסים, מעורבות האזרח, הפרדת רשויות, רוב ומיעוט, פיקוח וביקורת, דעת קהל .

פרק ב' -כקרונות וזכויות במשטר הדמוקרטי ורשויות השלטון בישראל

עקרונות הדמוקרטיה 

א. היכרות בסיסית עם עקרונות הדמוקרטיה (שלטון העם, הכרעת רוב, שלטון החוק, הגבלת שלטון- מתן דוגמאות לבחירת המורה).

זכויות וחובות האדם והאזרח

ב. היכרות בסיסית עם רעיון זכויות וחובות  האדם והאזרח (כגון: הזכות לקניין, הזכות לכבוד, הזכות לחופש ביטוי - מתן דוגמאות לבחירת המורה).

רשויות השלטון בישראל

ג.  היכרות בסיסית עם רשויות השלטון (כנסת, ממשלה, בתי משפט- דוגמאות לתפקידי הרשויות לבחירת המורה).

זכויות וחובות האדם והאזרח

 הזכות לשוויון

א.  שוויון זכויות פוליטי: זכות שווה לבחור ולהיבחר, הזכות למחאה/ביקורת, הזכות להתארגן/להתאגד (= זכויות האזרח).

ב. שוויון בפני החוק

ג. שוויון בזכויות החברתיות (שוויון הזדמנויות).

זכויות האדם​

א.   זכויות בסיסיות (טבעיות): זכותו של האדם לחירות אישית

ב.   הזכות לחיים ובטחון

ג.    הזכות לכבוד

ד.    הזכות לפרטיות

ה.   הזכות לחופש הביטוי

ו.    חופש המצפון

ז.    חופש התנועה

ח.   חופש ההתארגנות

ט.   חופש הדת

י.    הזכות להליך הוגן

יא.  הזכות לקניין

יב.  חופש העיסוק

נושאים לדוגמא

באילו תחומים ניתן לממש את השוויון ובאילו תחומים לא ניתן לעשות זאת, ומדוע?

מהם גבולות החירות? חירות הזולת וכבודו, ביטחון הציבור.

חובות האזרח

 1. ציות לחוק

 2. תשלום מיסים

 3. שירות צבאי

 4. מעורבות בחיים הציבוריים

חובות האדם והאזרח

חובות האדם

 1.  הכרת ערך האדם כאדם.

 2. התחשבות בצורכי הזולת וגילוי סובלנות לדעותיו.

 3. האחריות המוטלת על האדם לקביעת גורלו וגורל מדינתו במשטר הדמוקרטי.

עקרון הכרעת הרוב

א. השיטה הבסיסית לקבלת ההחלטות- באמצעות הכרעה על פי רוב.

ב. החלטות הרוב מחייבות את כולם, גם את המיעוט.

הרוב בהחלטתו חייב להתחשב בערכי היסוד של הדמוקרטיה של כולם ולשמור על הזכויות הבסיסיות של הפרט, של המיעוט של המיעוטים (קבוצות אתניות).

תכנית הלימודים באזרחות בכיתה ט' היא תכנית משותפת למערכת החינוך על מגזריה:

החינוך הממלכתי (יהודי ערבי דרוזי צ'רקסי) והממלכתי-דתי.

התכנית מבוססת הן על הדגשת המשותף לכלל החברה הישראלית והן על ההכרה בייחודן של הקבוצות החברתיות השונות.

בהתאם למדיניות משרד החינוך, לפיה יש ליצור רצף בין התכניות לאורך כל שנות הלימוד, עלה הצורך להציע ולפתח תכנית לימודים בחטיבת הביניים שתהווה חלק ראשון מלימודי האזרחות ותניח את אבן היסוד של האזרחות- זיקות ויחסי גומלין בין האזרח והמדינה- אשר ממנה ישתרגו נושאי הלימוד השונים בהמשך הדרך.
 

בתכנית הלימודים המותאמת המוצעת כאן שני מרכיבים:

נושאי ליבה ויחידות העמקה.

בחירת יחידות ההעמקה נעשית על פי שיקולי הדעת של המורים ובהתאם למאפייני בית הספר.

ההמלצה המרכזית היא ליצור בכיתה ט' למידה מבוססת התנסות, רלוונטית לחיי התלמידים, אקטואלית, מחזקת מעורבות ומקנה כלים להתבוננות ופעולה במדינה ובחברה.